nuclear1Nesporným důkazem návštěv z vesmíru může být např. výbuch atomové bomby v době, kterou dobře známe z historických pramenů, z nichž je zřejmé, že lidé této doby nemohli nic podobného vyrobit. 

 

 


Kdyby se prokázal atomový výbuch třeba před 20 tisíci lety, vznikla by otázka: Nebyla snad již tehdy lidská civilizace tak vyspělá, že se "dokázala" skoro úplně vyhubit, takže lidské dějiny začínaly později od začátku? Podle některých badatelů byla prý Sodoma zničena atomovým výbuchem.

„Tu dal Jahve pršeti na Sedam a Amoru síru a oheň“ - podle jiného překladu „spustil na Sodomu a Gomoru sirný a ohnivý déšť. Zničil tato města a celý jordánský okrsek, všechny obyvatele měst i rostliny. Jeho (Lotova) žena se ohlédla za sebou a proměnila se v solný sloup." Kromě tohoto biblického podání existuje zpráva o zkáze této oblasti v "Pradějinách" od fénického kněze Sanschuniathora: "Údolí Siddimu kleslo a stalo se mořem věčně dýmajícím a bez ryb, obrazem pomsty a smrti za rouhání."

Podle dvou nezávislých a vzájemně se doplňujících zpráv tedy došlo ke „zkáze Sodomy“ v místech, kde se dnes rozlévá část Mrtvého moře, asi před 4000 lety, tedy v době Abrahámově: Tato událost je velmi přesně lokalizována místně i časově a lze ji tedy vědecky celkem přesně přezkoumat. Mrtvé moře je nejhlubší proláklinou na světě a leží 394 m pod úrovní světového moře. Dosahuje hloubky 400 m a jeho voda obsahuje 30% pevných složek, převážně kuchyňské soli - tedy asi 10 krát více než světové moře. Na některých místech jižní části moře, které je hluboké pouze 15 až 20 m, lze při určitém sklonu osvětlení pozorovat obrysy stromů, konzervovaných vysokým obsahem soli v moři. Jinak je „solné" moře skutečně "mrtvé". Nic v něm nevydrží žít.

Kdyby Sodoma byla zničena atomovým výbuchem, musela by být alespoň jižní část Mrtvého moře přibližně kruhová a na jeho dně by neměly být zbytky po dřívějších lesích.

Kotlina Mrtvého moře je dlouhá 7 km široká 17 km. Delší osa Mrtvého moře směřuje přesně do osy Akkabského zálivu. Pro geologii oblasti Palestiny je nejtypičtější mohutný zlom, který začíná několik set kilometrů severně od Palestiny na úpatí pohoří Taurus v Malé Asii. Na povrchu tohoto zlomu je údolí Jordánu, Mrtvé moře, dnešní hranice mezi Izraelem a Jordánskem, Akkabský záliv. Zlom však přetíná také Rudé moře a vytrácí se teprve v Africe.

Na mnoha místech podle tohoto zlomu jsou stopy prudké vulkanické činnosti. Asi před deseti lety byly v Rudém moři zjištěny velké výrony horkých vod odlišného  chemického složení od okolních vod. V oblasti zmíněného zlomu dochází často k zemětřesením, měřitelným i v Průhonicích. V letech 1906 a 1927 přehradily sesuvy půdy Jordán tak, že jím voda neprocházela 24 resp. 21 hodin. I dnes lze tedy pozorovat to, co kdysi umožnilo Hebrejcům přejít Jordán naproti Jerichu.

S mohutnými zlomy souvisejí zemětřesení a vulkanická činnost. Při vulkanické činnosti nevytéká z hlubin Země jen láva. Do atmosféry bývají vyvrhovány tisíce tun plynů, zejména vodní páry. Když se pára v atmosféře ochladí, padá často jako déšť smíšený s popelem a zapáchá po síře. Jak plyny ze sopky mohou udusit prakticky všechny obyvatele blízkého okolí, je známo ze zničení Pompejí a Herkulanea Vesuvem. Sama geologie Palestiny tedy vysvětluje, proč na Sodomu padal déšť ohně a síry a proč se zde vytvořilo moře věčně dýmající.

Na jih od Mrtvého moře leží 15 km dlouhý a 45 m vysoký hřbet složený ze soli. V solném odparu z Mrtvého moře vyryly občasné deště všelijaké rýhy, čímž vznikly solné bloky, z nichž některé jasně připomínají lidské postavy - "Lotovu ženu proměněnou v solný sloup". Lze si docela dobře představit, že touto oblastí prchala z místa zkázy Lotova rodina. Méně pohyblivá matka se při útěku zastavovala, "ohlížela" a byla pravděpodobně otrávena vulkanickými výpary.

Dr. Roman Valach, Svobodné slovo, 60. léta

Z časopisu - ZAZ č. 2/2002

 

***

 

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 084