Kniha prof. Františka Lexy, vydaná roku 1923, popisuje beletrii ve starověkém Egyptě, její vývoj a ukázky z děl, které byly do té doby přeloženy. Vybíráme ukázky, týkající se záhadných jevů a přítomnosti tajemných bytostí

 

Povídka o pastýři a bohyni...

Z celé povídky o pastýři a bohyni zachoval se jen nepatrný zlomek 25 řádků; ostatní text podlehl zkáze brzy, potom, když byl napsán, ještě v době střední říše.

Fototypickou reprodukci tohoto textu vydal Alan H. Gardiner v knize: "Die Erzahlung des Sinuhe und die Hirtengeschichte", Lipsko, 1909, tab. 16. a 17. s hieroglyfickým přepisem a překladem, jenž se liší jen nepatrně od nejstaršího překladu Masperova v „Etudes égyptiennes I. str. 73 a násl.

Jaký by1 obsah scházejícího začátku a konce této povídky, nevíme; nevíme ani, jaký byl asi její rozsah. 

(...)

Hleďte! Sestoupil jsem do bažiny, sousedící s touto dolinou a spatřil jsem tam ženu, jež nebyla lidského původu. Vlasy se mi ježily, když viděl jsem, že má kadeře pestře zbarvené! Neučinil jsem toho, co mi řekla, protože strach před ní pronikl celým mým tělem.

I radím vám: Ach, býci, přepravme se na druhý břeh! Telata mohou býti převezena a ovce ať se uloží na úpatí pahorku se svými pastýři. Až budeme naloďovati a býci až (...), ať pastýři znalí kouzel, zpívají toto kouzelné říkání: "Můj duch jásá, pastýři a muži! Není nikoho; kdo by mě mohl vyhnati z těchto pastvin v roce vysokého Nilu, jenž poroučí těm, kteří sídlí na hřbetu země. Jezero nemůže se zdvihnouti proti řece.“ 

"Jdi domů a tvůj dobytek ať zůstane na svém místě! Vrať se zase, neboť zanikne tvůj strach a pomine tvá hrůza, až zmizí příšerná moc Silné a děs Paní obou zemí!“ 

Druhého dne, když se rozednilo, učinil (pastýř), jak byl řekl. Bohyně potkala ho, když ubíral se k jezeru. Přišla svlečena ze svých šatů, s rozpuštěnými kadeřemi, (...) 

Pokračování příště

Z knihy : Lexa, F.: Beletristická literatura staroegyptská. Praha 1923

 

 
***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 269