Kniha prof. Františka Lexy, vydaná roku 1923, popisuje beletrii ve starověkém Egyptě, její vývoj a ukázky z děl, které byly do té doby přeloženy. Vybíráme ukázky, týkající se záhadných jevů a přítomnosti tajemných bytostí

 

Povídky z papyru paní Westcarové

III. Tu vystoupil (královský princ) Baufre a řekl:

"Budu vypravovati Tvému Veličenstvu o divu, který se stal za času tvého otce Snofra (8) ospravedlněného, a patří mezi činy vrchního předčitatele svatých knih Zez-em-roncha.

Jeho Veličenstvo byl velice zasmušilý a jeho srdce se nemohlo potěšiti. (...) Jeho Veličenstvo procházelo všemi místnostmi, aby si vyhledal obveselení, ale nenašel ho. I řekl: "Přiveďte mi rychle nejvyššího předčitatele svatých knih Zez-em-oncha!" - Byl mu ihned přiveden a Jeho Veličenstvo mu řekl: "Prošel jsem všechy místnosti královského paláce, abych si vyhledal obveselení, ale nenašel jsem ho."

Zezemonch mu řekl: "Nechť se Tvé Veličenstvo odebere k rybníku královského paláce, a dej si obsaditi člun všemi krásnými dívkami tvého paláce. Srdce Tvého Veličenstva se pak potěší, když je uvidí projížděti se sem a tam. Dívaje se na krásné bažiny svého rybníka a dívaje se na jeho krásné rákosiny a sitiny, potěšíš se tím. Já pak budu ředitelem plavby. Dej mi přinést dvacet ebenových vesel pobitých zlatem, s držadly, z dřeva sekebového pobitými zlatem, dej mi přivésti dvacet žen majících krásná těla, krásné prsy a krásné kadeře, které ještě nerodily, dej mi přinésti 20 (korálových) sítí a dej obléci tyto sítě těmto ženám přes jejich šaty!"

(Jeho Veličenstvo nařídil to všecko) a všecko bylo vykonáno tak; jak Jeho Veličenstvo to nařídil.

Ženy pluly sem a tam a srdce Jeho Veličenstva se potěšilo, když viděl je plouti. Tu však jedna z nich zavadila koncem vesla o své kadeře a jehlice z pravého malachitu spadla jí do vody. Přestala veslovati, a také celá její řada přestala veslovati.

Jeho Veličenstvo řekl: "Proč neveslujete?" Ony odpověděly: "Naše (...) přestala veslovati."

Jeho Veličenstvo jí řekl: "Proč nevesluješ?" Ona řekla: "Jehlice z pravého malachitu mi spadla do vody."

Jeho Veličenstvo řekl: "Vesluj jen dále, dám ti jinou, jehlici, krásnější, náhradou za ni!"

Ona však odpověděla: "Chci raději svou věc, než náhradu za ni!"

Jeho Veličenstvo řekl: "Přiveďte mi rychle nejvyššího předčitatele svatých knih Zezemoncha!" - Ihned byl mu přiveden, a Jeho Veličenstvo mu řekl: "Můj bratře Zezemonchu! Učinil jsem všecko, co jsi řekl, a srdce Mého Veličenstva se potěšilo, když je vidělo plouti. Tu však jedné dívce spadla do vody jehlice z pravého malachitu, ona přestala veslovati a uvedla svou řadu do zmatku. Řekl jsem jí: "Proč nevesluješ?" - Ona mi odpověděla: "Spadla mi do vody jehlice z pravého malachitu." - Řekl jsem jí: "Vesluj, hleď, dám ti náhradu za ní!"

Nejvyšší předčitatel svatých knih Zezemonch odříkal čarovné říkadlo a nakupil vodu z jedné strany rybníka na vodu z druhé strany, a našel jehlici, ležící na střepu. Přinesl ji a dal jí její paní. Voda měla (dříve) dvanáct loket hloubky, nyní však, když byla přeložena, měla dvacet čtyři lokte hloubky. On odříkal zase čarovné říkadlo a přivedl zase vodu rybníku do jejího obvyklého stavu.

Jeho Veličenstvo strávil den, hoduje s celým královským palácem, a nejvyššího předčitatele svatých knih Zezemoncha obdařil krásnými věcmi všeho druhu.

Hleď, to jest div, který se stal za času tvého otce krále Horního i Dolního Egypta Snofra ospravedlněného, a jenž patří mezi činy nejvyššího předčitatele svatých knih a písaře knih Zezemoncha."

Veličenstvo král Horního a Dolního Egypta Chufev ospravedlněný řekl: "Budiž obětováno 1000 chlebů, 100 džbánů piva, býk a dva žejdlíky kadidla Veličenstvu krále Horního i Dolního Egypta Snofra ospravedlněného, a budiž dán koláč, velký džbán piva, (velký kus masa), a žejdlík kadidla vrchnímu předčitateli svatých knih a písaři knih Zezemonchovi za to, že poznal jsem ukázku jeho vědění!"

A stalo se, jak nařídil Jeho Veličenstvo.

Pokračování příště

Z knihy : Lexa, F.: Beletristická literatura staroegyptská. Praha 1923

 

 ***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225