agrest0Jméno Ericha von Danikena zná téměř každý. Avšak už 10 let  před  ním vystoupil Matvej Agrest, profesor fyziky a matematiky na univerzitě v Arménii se studií, ve které se zabýval možností návštěvy  mimozemšťanů  na Zemi.

Uveřejňujeme druhou část výtahu z této studie. 

 

 

 


 Lze tato zjevně nesrovnalá fakta, jež jsem zde uvedl, navzájem  spojit ? Předkládám tuto hypotézu :

 Podstata mé hypotézy

 Velmi dávno, ale již v historické době, přiblížila se k Zemi  mezihvězdná  kosmická  loď.  Ve  výši  asi  36  000 km nad Zemí zmírnila  rychlost až na 3 km/sec, aby mohla planetu několikrát obletět  jako  umělá  družice vždy jednou za 24 hodiny. Vypnula reaktory.   Kosmonauti   začali   zkoumat  Zemi  střelami,  jež vybuchovaly  přesně  na  cílových  místech.  Dopad těchto střel způsobil,  že vznikl tektit. Kosmická loď byla pozorována a tak se  zrodily  legendy  o  létajících  ostrovech  a  o létajících věžích.  Takové  legendy byly objeveny v dokumentech ze 3. a 4. století našeho letopočtu, jmenovitě v dokumentu HAJIGA (kap. 2) a v dokumentu AGALOT (kap. 4).

 Tektit mohl také vzniknout tím, že povrch zemský zasáhly  proudy  částic,  jichž  kosmická loď použila k zabrzdění. Podle mého  názoru  je  tektitové  pole v Libyi pozůstatkem toho, jak kosmická loď brzdila.

 Astronauti pak sestoupili na Zemi v pomocných raketách. Byli  zde  pokládáni  za  bohy.  Přinesli  na Zemi prvky své kultury, zejména  informace  o  vesmíru.  Legendy  o tom, že synové Boží sestoupili  na  Zemi,  od té doby neustaly : opakují se v řecké mytologii,   v   čínském   bájesloví   a   zejména   v   bájích jihoamerických.  Venezuelský  vědec  R.  S. Rovello mi vyprávěI mnoho   a   velmi   detailních   latinskoamerických  bájí.  Pak kosmonauti  prozkoumali  Zemi  a  Sluneční  soustavu ze Země. Z pozemského  materiálu si také vyrobili jadernou pohonnou látku, postavili  si  startovací plochy a skladiště. Zanechali po sobě také  památníky,  aby  se na jejich návstěvu nezapomnělo. Že by balbecká terasa byla jedním z takových památníků ?

 tasili0

A nebyli to právě tito kosmonauti, kteří přinesli na Zemi  dávno  před  naší  civilizací  přesné  znalosti vesmíru, jak se udržují  v  ústním  podání? (Podle Agresta dali astronauti kalendář  Mayům,  což  by  vysvětlovalo, že tento kalendář sahá milióny  let do minulosti. Oni také byli Pány dedzyan z indické báje,  kteří  přinesli na Zemi oheň luk a kladivo. Oni poskytli africkým   Dogonům  informace  o  tmavé  družici  Síria.  Oni pověděli  národům  ve  Středomoří  o  existenci desáté Plejády, která není viditelná prostým okem. Oni oznámili pozemšťanům, že Mars  je vyschlý a že Venuše je jediný obrovský oceán. Oni také pověděli,  že  planeta  Saturn  se  podobá  atomu. Jsou to oni, jejichž  postavy  jsou  zobrazeny  na  freskách  v Tassíli, jež objevil  a  nedávno prostudoval francouzský vědec Henri Lhote ? Tyto  fresky jsou nesmírně realistické, a přesto na nich vidíme najednou  postavu vysokou šest metrů, která se podobá člověku v kosmickém  skafandru.  Je to postava, kterou sám Lhote označuje za   "Velkého  marťanského  boha".  Za  svého  pobytu  provedli kosmonauti  pravděpodobně  několik  jaderných  výbuchů. Byly to zřejmě  výbuchy,  které  měly  vědecký  cíl. Právě tak je ovšem možné, že kosmonauti chtěli ničit přebytky jaderného paliva, aby  se  nedostaly  do rukou lidem, kteří s jadernými pohonnými hmotami neuměli  zacházet.  Jistě  na  tyto výbuchy upozornili obyvatelstvo, z čehož pak vzniklo vyprávění o Sodomě a Gomoře a všechny  obdobné  legendy,  jež nacházíme v okolí Mrtvého moře. (Podle  této  hypotézy  měla  být  těmito  výbuchy  prozkoumána struktura Země pomocí uměle vyvolaných seismických otřesů. Tato technika  je  dnes běžná a předpokládá se, že jí bude použito k průzkumu Měsíce.)

 Potom opustili Zemi a vzali jednoho pozemšťana s sebou. Tento  odjezd  zanechal  nevyhladitelnou památku, která se zachovala v Bibli ve vyprávění o Enochovi.

 Způsob ověření

 Je samozřejmé, že mýty a legendy lze vykládat různě. Některá  fakta, o nichž  jsme  se  zde  zmiňovali,  mozná  nemají  s mimozemskými návštěvami nic společného. Ale vcelku mi nepřipadá, že  by problémy, jež jsem nadhodil, byly absurdní, a proto navrhuji program, jak si mou hypotézu experimentálně ověřit:

 1) Hledat v okolí Mrtvého moře stopy radioaktivních izotopů  charakteristických pro jaderný výbuch, to znamená především  Si 32,  Ti  44, Mn 50, V 53 a Pu 239. Zkoumat, zda texty dokumentů pocházejících  z oblastí kolem Mrtvého moře neobsahují zmínky o mimozemských   návštěvách.  Ředitelstvi  jaderného  výzkumu  ve Sjednocené  arabské republice mi již oznámilo, že byla zjištěna abnormální   radioaktivita   v   okolí  Rachi,  Dariatu,  a  na poloostrově  Sinai.  (Tato  radioaktivita  by mohla pocházet od jaderných  výbuchů  nebo  ze  zamoření  pouštního písku proudem částic z reaktoru kosmické lodi.)

 2) Pokusit se určit naprosto přesně stáří památek v těchto  oblastech,  zejména  pak  v Balbeku. Mělo by být možné použít k tomuto určení radioaktivity, která vznikla působením kosmického záření  a  která  je  jiná  na  povrchu p a jiná uvnitř každého tělesa.  Touž  metodou by se mělo postupovat při zkoumání Velké pyramidy.  A  právě tak by měly být prostudovány rozvaliny měst na dně Mrtvého moře, s jejichž průzkumem se již začalo.

 3) Prostudovat důkladněji problém tektitů. Jejich stáří se v  jednotlivých  případech  pokusilo  určit několik vědců, z nichž někteří  je  odhadují na milióny let, jiní na pouhých pět tisíc let.  Možná,  že  nová  termoluminiscenční  metoda pomůže vnést trochu pořádku do této oblasti. (Podstata této metody je taková : je-li  těleso,  jež  bylo  roztaveno, pomalu zahříváno, začne svítit  působením elekeronů, jež jsou v něm obsaženy. Intenzita tohoto světelného záření je přímo závislá na stáří tělesa. Této metody  lze  stejně  dobře použít u uměle vyrobené skelné hmoty jako  u  lávy.  U  tektitů jí dosud použito nebylo.) Zejména by bylo  třeba  prozkoumat  tektitové pole v Libyjské poušti, dané souřadnicemi  22  stupňů  18 minut severní šířky a 25 stupňů 30 minut  východní  délky,  jež  podle  sovětského vědce A. Kogena připomíná kráter vzniklý jaderným výbuchem.

 4) Bylo by zapotřebí systematicky prostudovat všechny nápisy a  všechny antické památky, jež by se mohly vztahovat k mimozemské návštěvě.  (Zejména  proslulé  jeskyně bohistanské v Indii, kde jsou  zobrazeny  planety  Země  a Venuše spojené šipkami. Podle jedné  mapy  oblohy  je  tento  basreliéf  14 000 let starý. Na Sibiři  byly nedávno nalezeny nápisy a kresby, jejichž stáří se odhaduje na 4000 let, představující mlhoviny mimo naši galaxii.)

 První otázka, která se naskýtá, připustíme-li právě vyloženou  hypotézu,  zní  :  proč  se  kosmonauti  nevrátili ? Podle mého hrubého  výpočtu  vychází,  že  frekvence  kosmických cest mezi tělesy,  jež od sebe dělí obrovské vesmírné vzdálenosti, je asi 10  000  let. Podle toho by muselo uplynout ještě několik tisíc let,  než  by se kosmonauti z Balbeku mohli vrátit. Pokud vůbec existovali,  jsou  nyní  stále  ještě  na cestě ke své mateřské planetě.  Pro  ně i pro pozemštana, kterého vzali s sebou, trvá cesta  několik  desítek  let.  Pro nás však už uplynulo několik tisíc let. V dalších tisíciletích přijede další výprava.

 Byla-li návštěva z jiné planety vskutku u nás, jistě zde  zanechala   stopy: památník,  značku,  schránku  obsahující technické nástroje, dokumenty, informace o vesmíru a o vědě.

 Kromě toho si myslím, že informace, jež zde kosmonauti  zanechali,  tvoří  základ  magie  a  že  právě jejich používání vysvětluje moc, které se těší společenská vrstva šamanů a mágů.

 Kdyby byla objevena schránka s dokumenty a nástroji, kterou  zde  kosmonauti  zanechali,  mohla  by  naše  civilizace udělat významný   skok   kupředu.  (Spisovatel  Arthur  C.  Clarke  je přesvědčen, že taková schránka někde je, ale předpokládá, že je spíše  na  Měsíci,  takže  bude  dostupná  teprve civilizaci na vyšším  stupni  technické  vyspělosti  Nezískáme tyto informace dříve, než se vypracujeme tak, abychom jich byli hodni.) Práce, kterou navrhuji vykonat, se mi zdá zásadně důležitá.

 Podle zahraničních pramenů -sl-

Profesor M. Agrest emigroval do USA a žije ve Wallenbergu v USA. Patří i nadále mezi čelné představitele archeoastronautického  hnutí.

Jeho statě přináší Ancient Skies. (viz např. "Experimental proof of the paleoconttact hypothesis" 1/1995)

Z časopisu ZAZ


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 109