agrest0Jméno Ericha von Danikena zná téměř každý. Avšak už 10 let  před  ním vystoupil Matvej Agrest, profesor fyziky a matematiky na univerzitě v Arménii se studií, ve které se zabýval možností návštěvy  mimozemšťanů  na Zemi. Uveřejňujeme dnes výtah z této studie. 

 

 

 

 


 Zdá se, že naše galaxie je plna planet, na nichž se mohl  zrodit  a rozvinout život rozumných bytostí. Podle nejnovějších astronomických  výzkumů patří 10 % hvězd v naší galaxii do téže kategorie jako naše Slunce a mají tedy pravděpodobně planetární soustavy.

 V galaxii prý existuje 10 miliard planetárních soustav a v  některých se možná vyvinul život podobný životu na Zemi.

 Život ve vesmíru ovšem mohl nabýt rozmanitých forem. Avšak  některé   směry   vývoje   vědění  jsou  pravděpodobně  obecné, jmenovitě  -  oblasti atomu a gravitace, (Pro materialistického myslitele  Agresta  je  bez  diskuze,  že  všechny bytosti jsou hmotné.  Musí  tedy  objevit  tajemství  hmoty,  to  znamená  i tajemství  jaderné  energie,   načež teprve budou s to překonat tíži,  jež  na  ně  působí,  protože jsou hmotné,) protože také zákony vesmíru platí vseobecně.

 Můžeme tedy připustit,že bytosti z jiných planetárních soustav  jsou  již  dávno schopny podnikat kosmické cesty. A jestliže to připustíme, pak nabudou smyslu i otázky, jež zde vyslovím :

 - zavítali kosmonauti ze vzdálených kosmických těles do  Sluneční soustavy ?

 - navštívily bytosti přicházející z jiných světů naši planetu  Zemi? A jestliže ano, zanechaly zde stopy svého pobytu ?

 Abychom si na tyto problémy mohli odpovědět, musíme studovat  některé  dávnověké  památky, prozkoumat vhodně volené oblasti a fyzikálně i chemicky analyzovat jisté vzorky. ( Byl podán návrh, aby  se  nový  vědní  obor  zabývající se zkoumáním dávnověkých památek z tohoto hlediska jmenoval xenobiologie.)

 Na četných místech nacházíme na Zemi sloučeniny obsahující  radioaktivní izotopy s poměrně krátkým poločasem rozpadu. Je to zvláštní  hmota  podobná  sklu,  které  říkáme  tektit  a která obsahuje radioaktivní izotopy hliníku 26 a berylia 10. První má poločas  rozpadu  milión  let, druhý dva milióny šest set tisíc let.  (Poločas  rozpadu  je  doba,  za  kterou  se dané kvantum radioaktivní  hmoty  samovolně  z  poloviny  rozpadne.  Uvedené poločasy rozpadu jsou v porovnání se stářím Země velmi krátké a tektit  nemá  obdoby  mezi  hmotami a delším poločasem rozpadu, takže lze předpokládat, že vznikl poměrně nedávno.) Tektit není sopečného  původu.  Nacházíme jej jen na určitých místech Země, totiž  v  Libyi,  v  Indii  a  v Austrálii. (V ČR je známe jako vltavíny.)

 Tektit mohl vzniknout buď na zemském povrchu působením silného  zdroje  tepelného  a  radioaktivního  záření,  nebo  k nám mohl přiletět z kosmického prostoru. Ať tak či onak, od meteoritů se liší  :  jeho  mládí  a jeho výskyt na zemském povrchu vylučuje předpoklad, že by pocházel z dopadu meteorických rojů. Objevily se  četné  hypotézy : tektitu byl přisuzován mezihvězdný původ, nebo  prý  se  Země  asi srazila s hlavou komety, nebo se Měsíc srazil  s  nějakým obrovským meteorem a jeho úlomky doletěly až na Zemi. Záhada tektitu zůstává však nevyřešena.

 Ale máme tu ještě další záhady, tentokrát povahy historické.  Legendy  všech  národů  vyprávějí  o  nezemských bytostech, jež vystoupily na nebesa.

V Bibli čteme: "Obrové pak byli na Zemi v těch dnech." ( V Genezi čteme : "Obrové pak byli na Zemi v těch dnech, ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony   rodily   jim."  

V novém  překladu  Starého  zákona  do francoouzštiny,  který  vyšel  v  redakci  kandinála  Liénarta, nacházíme  tuto poznámku : "Výraz znamená všude anděly.  V  tomto  případě míní sv. Augustin <> syny Setovy, kteří první začali vzývat Hospodina. (Genesis, kapitola 4, verš 26). Tento výklad je všeobecně přijímán. Autor, aniž se vyslovuje  k  platnosti tohoto výkladu, připomíná báje o dávném rodu  nadlidí.)  A dále : "A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více  viděn, neboť vzal ho Bůh." (Genesis, kapitola 6, verš 4 a kapitola 5, verš 24.)

 Dále je zjištěno, že v dávnověku, dlouho před vynalezením  vhodných   přístrojů,   byly  známy  podrobné  a  přesné  údaje astronomické.  Marsovy měsíce byly známy dříve, než byly v roce 1877  pozorovány.  (Zdá  se,  že Sumerové znali Marsovy měsíce. Přirozené   družice  Marsu  jsou  např.    popsány  v  "Cestách Gulliverových".  V  18.  století  se zmiňuje o jejich existenci francouzský  astronom  Bailly. A přesto byly oficiálně objeveny teprve roku 1877.)

 Slavný německý astronom a matematik Gauss připouštěl ve svých  přednáškách o astronomických teoriích již v roce 1819, že dávno a dávno   existovala   zaniklá   civilizace,  jež  měla  bohaté astronomické znalosti.

baalbek1

Velmi četné památky jsou podivuhodně záhadné. Taková je např.  balbecká  terasa s kvádry 20 metrů dlouhými a 1000 tun těžkými. Tyto  kvádry  byly zdviženy do výše sedmi metrů, což je problém neřesitelný  i  pro  techniky našich dnů. Dějiny Balbeku z roku 1896 se zmiňují o jednom takovém bloku, který zůstal v lomu; má rozměry  21  x  4,8 x 4,2 metru. Bylo by zapotřebí 40 000 lidí, aby jím pohnuli. Kdo tento obrovský blok vytesal ? A proč a jak to udělal ?

 Žijeme v době, kdy se pojem "zdravý rozum" pronikavě mění  vlivem  fakt,  jež  by  se  byla  jestě  docela  nedávno  zdála fantastická.  Dovoluji  si  tedy  položit otázku : kdo postavil tyto památníky ?

 Ostatně nemohu se zdržet konstatování, že líčení zkázy Sodomy  a Gomory nápadně  připomíná popis jaderného výbuchu. (Genesis, kapitola  19, verš 17:

"A stalo se, že když je vedli ven, řekl jeden  :  zachovejž  život  svůj,  neohlédej  se  zpět, aniž se zastavuj  na  vší  této  rovině, ujdi na horu, abys nehahynul." Verš  24  a  25  : "A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru sírou a ohněm s nebe. A podvrátil ta města i všecku tu rovinu což roste ze  země." Verš 28 : "A pohleděv k Sodomě a Gomoře, i na všecku zemi té roviny, uzřel, a aj, vystupoval dým z země té, jako dým z vápenice.")

 Obyvatelé byli upozorněni, že přijde tlaková vlna, že se  zableskne,  že bude následovat pronikavé záření. Je jim řečeno, že  ochranou jim může být silná vrstva země, že se zvedne sloup ohně  a  dýmu a že krajina bude ještě dlouho potom neobyvatelná (protože bude zamořena radioaktivitou?).

Pokračování

Z časopisu  - ZAZ


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 108