Mýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události, které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti ... 

 

 

Starozákonní apokryfy - "Knihy Druhé Ezdrášovy - vůbec čtvrté"

Kapitola 13.
1. I stalo se po sedmi dnech že sem měl sen v noci:
2. A aj povstal vítr na moři a zbouřil všecky vlny jeho,
3. I viděl jsem, a aj sílil se ten člověk s ticíci nebeskými, a kamž tvář svou obrátil, aby patřil, třásly se všecky věci, kteréž pod ním vidiny byly.
4. A kamžkoli vycházel hlas z úst jeho,zahalovali se všickni, kteříž slyšeli hlas jeho, jako země když bývá zkažena ohněm.
5. I viděl sem potom, a aj, shromaždovala se množství lidu, jimž nebylo počtu, ode čtyř větrů nebeských, aby vybojovali toho člověka, kterýž vystupoval z moře.
6. I viděl sem, a aj, vytesal sobě horu velikou, a vletěl na ni.
7. Já pak chtěje viděti krajinu neb místo, z níž vytesána byla ta hora, ale nemohl sem.
8. Potom sem viděl, a aj všickni, kteříž se shromáždili proti němu, aby ho vybojovali, báli se velmi; avšak se předce pokusili o to, aby s ním bojovali.
9. A aj, jakž uzřel útok množství toho přicházejícího, nepozdvihuje ruky své, ani meče nemaje, ani jakého nástroje válečného, jen toliko, jakž sem viděl.
10. Vypustil z úst jako dchnutí ohně, a duch plamene z rtů jeho, a z jazyka vypouštěl jiskry a bouře, i smísilo se to všecko spolu, to dchnutí ohně a duch plamene, a množství bouře.

11. I udeřilo to úprkem na to množství lidu, kteréž hotovo bylo bojovati, a popálilo všecky, takže tudíž nic nebylo viděti z nesčíslného množství, kromě toliko prach a smrad dýmu, a vida to, užasl sem se.
12. A potom viděl sem, že ten člověk sešel z hory, a povolal k sobě jiného množství pokojného.
13. I předstupovali před něj lidé mnozí, z nichž někteří se radovali, jiné se rmoutili, někteří pak byli svázaní, jiní vedli ty, kteříž se jim naskytli, i znemocněl sem velkým strachem a probudiv se, řekl sem;
14. Ty si od počátku ukázal služebníku svému divné věci tyto, a za hodného si mne měl, aby přijal modlitbu mou.
15. A nyní ukaž mi ještě výklad snu toho.

(Podle: Apokryfy. Biblí české, díl pátý v původním znění kralickém. Vydala Rada Jednoty Českobratrské, Praha 1952, str. 101)

***

 

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 525